Конкурсните изпити с кандидатите за слушатели по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ за учебната 2018/2019 година ще се проведат от 08.05 до 11.05.2018 г.
Кандидатите следва да се явят в 8.30 часа на 08.05.2018 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“.
От 9.00 часа на 08.05.2018 г. в зала „Тържествена“ ще бъде проведен инструктаж на кандидатите от председателя на комисията за ръководство и контрол на конкурсните изпити.
В изпълнение на постановление на министерския съвет кандидатите следва предварително да заплатят по 30 лв. за всеки един от конкурсните изпити по банков път на сметката на Военна академия:

IBAN: BG40BNBG96613100152401

BIC: BNBGBGSD

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Същото се удостоверява с представяне преди изпита на оригинал на бордеро за платена такса.