koricaM
ВАКУУМНА ТЕОРИЯ
Изложени са основите на една нова теория, наречена вакуумна, поради решаващата роля на вакуума във физичните процеси и явления. Теорията е изградена на основата на хипотезата, че физичният вакуум е вид материя и всички тела, движещи се през него с определена скорост, променят своите размери, така, че да се запази техния обем. При това, съотношението между размерите (по направление на движението и тези, разположени в перпендикулярната плоскост), остава равно на Лоренцовия фактор от Специалната теория на относителността.

Основно внимание е отделено на резултатите, които дава Вакуумната теория в областта на макро и микро света, сближавайки по този начин утвърдените фундаментални теории. Акцентувано е върху приложението на някои резултати, главно в отбранителната военна сфера, а именно в Теорията на радиолокацията, Теорията на управлението на зенитните ракети и изтребителната авиация, Военната системотехника, Основите на построяване на системите на въоръжение в Противовъздушната отбрана и др.