Секторната програма „Еразъм“ е част от най-голямата европейска програма за образование и обучение „Учене през целия живот“, която е насочена към висшето образование и е една от най-успешните инициативи на Европейската комисия.
Програмата е създадена през 1987 г. и повече от 25 години дава възможност на студентите и преподавателите от цяла Европа да участват в академичен и културен обмен на територията на континента.
В програмата участват всички членки на Европейския съюз, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция, а от 2011 г. и Швейцария.


Документи по Еразъм:

 1. Еразъм Харта за висше образование 2014-2020
 2. Програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”
 3. Национална агенция „Център за развитие на човешките ресурси”
 4. Университети-партньори на Военна академия „Г.С. Раковски ” и актуален списък мобилности
 5. Критерии за кандидатстване
 6. Списък с университетите, притежаващи Еразъм Харта за висше образование 2014-2020
 7. Еразъм+ кодове по области на знанието
 8. Финансиране: Еразъм+ грант
 9. Стратегия за развитие на Военна академия „Георги Стойков Раковски“
 10. Вътрешни правила на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за академична мобилност по програма „Еразъм+“
 11. Декларация Конфликт на интереси
 12. Междуинституционално споразумение – образец

Мобилност на слушатели, студенти и докторанти:

 1. Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност (селекционна процедура)
 2. Заявление за участие – слушатели и студенти
 3. Заявление за участие – докторанти
 4. Европейски езиков паспорт
 5. Learning Agreement for studies
 6. Learning Agreement for studies – PhD students
 7. Learning Agreement for traineeships
 8. Декларация за защита на личните данни
 9. Договор за студентска мобилност с цел обучение/практика
 10. Заявление за признаване на мобилността

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав:

 1. Заявление за участие
 2. Европейски езиков паспорт
 3. Mobility Agreement – staff mobility for teaching
 4. Mobility Agreement – staff mobility for training
 5. Декларация за защита на личните данни
 6. Договор за мобилност на персонала с цел преподаване/обучение