1. Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на подходите за противодействие при хибридна заплаха срещу националната сигурност на Република България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от полковник Любомир Богданов Монов, докторант чрез самостоятелна подготовка в научна секция „Стратегически изследвания в сигурността и отбраната”.
  Дата: 17.01.2018 г.
 2. Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на взаимодействието между елементите от системата за отбрана на страната”, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от майор Илиан Илиев Сотиров, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”.
  Дата: 17.01.2018 г.
 3. Публична защита на дисертационен труд на тема „Съвременни измерения на превенцията и противодействието на тероризма в Република България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност , докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Мартин Белчев Петков, докторант чрез самостоятелна подготовка в катедра „Национална и международна сигурност”.
  Дата: 16.01.2018 г.
 4. Публична защита на дисертационен труд на тема „Развитие на комуникативната компетентност на участващите в мисии военнослужещи” за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността” разработен от Анелия Петрова Христова, докторант чрез самостоятелна подготовка в катедра „Военна подготовка” на филиал „Информация и сигурност”.
  Дата: 07.12.2017 г.
 5. Публична защита на дисертационен труд на тема „Подходи за логистично осигуряване на формирования от въоръжените сили на Република България в операции на Европейския съюз” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Георги Иванов Джурков.
  Дата: 25.10.2017 г.
 6. Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване управлението на иновациите в отбраната в отговор на потребностите от колективна сигурност” по научна специалност „Организация и извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Борислав Михайлов Гаврилов.
  Дата: 24.10.2017 г.
 7. Публична защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на ефективността на формированията от въоръжените сили за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Данаил Тодоров Петев.
  Дата: 05.09.2017 г.
 8. Публична защита на дисертационен труд на тема „ Организация на системата за планиране на граждански ресурси за отбрана в условията на пазарна икономика и членство на Република България в НАТО и Европейския съюз” по научна специалност „ Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Иван Карабашев.
  Дата: 20.07.2017 г.
 9. Публична защита на дисертационен труд на тема „Стрес и стратегии за справяне със стреса във военна среда на Българската армия” по научна специалност „Военна психология”, разработен от майор Маргарита Володиева Куманова.
  Дата: 12.07.2017 г.
 10. Публична защита на дисертационен труд на тема „Индивидуални различия при вземане на решение” за придобиване на научна степен „доктор на науките”, в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.2 „Психология”, научна специалност „Военна психология” разработен от полковник професор доктор Георги Стоянов Карастоянов, началник на катедра „Психология и лидерство” на Военна академия „Г.С.Раковски“.
  Дата: 28.06.2017 г.
 11. Публична защита на дисертационен труд на тема „Моделиране на суверенния дълг в контекста на политиката за национална сигурност на Република България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Гергана Димитрова Йорданова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Национална и международна сигурност” към факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 11.01.2016 г.
 12. Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на управлението на мрежовите ресурси в мрежово–центрични операции” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”, разработен от майор Деян Иванов Иванов, докторант в редовна форма на обучение в катедра “Комуникационно-информационни системи” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”
  Дата: 19.11.2015 г.
 13. Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на методите за цифрова обработка на високочестотни и широколентови сигнали, чрез неравномерна дискретизация и тяхното приложение във военните системи” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”, разработен от Костадин Атанасов Цветков, докторант в свободна форма на обучение в катедра “Комуникационно-информационни системи” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”
  Дата: 18.11.2015 г.
 14. Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на процеса на управление на въздушното пространство” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Даниел Иванов Димитров, докторант чрез самостоятелна подготовка към катедра “Военновъдушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет “Командно-щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски”
  Дата: 10.09.2015 г.
 15. Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на способностите за сътрудничество между органите за управление при извъредни ситуации” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Военноприложни аспекти на гражданската защита”, разработен от полковник Никола Тодоров Стоянов, докторант чрез самостоятелна подготовка към катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”
  Дата: 09.09.2015 г.
 16. Публична защита дисертационен труд на тема „Геополитическа визия на съвременната турска държава”, разработен от полковник Васил Христов Станков, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра “Национална и международна сигурност“ на факултет „Национална сигурност и отбрана”
  Дата: 20.08.2015 г.
 17. Публична защита на дисертационен труд на тема “Изследване повърхностната активност на разтвори за специална обработка” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”, разработен от капитан Николай Илиянов Пъдарев, докторант в задочна форма на обучение в катедра “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” на факултет „Общовойскови” на Национален военен университет „Васил Левски”, съвместно с Военна академия „Г. С. Раковски”.
  Дата: 22.07.2015 г.
 18. Публична защита дисертационен труд на тема“Усъвършенстване на системата за докладване и предупреждение за ядрени, химически и биологични събития чрез използване на детектори за дистанционно откриване на заразяването” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Иван Симеонов МАРКОВ, докторант в редовна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен”.
  Дата: 09.06.2015г.
 19. Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване изграждането и развитието на инфраструктурата на страната за отбрана”, за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Теодоси Николаев МИХОВ, докторант в редовна форма на обучение към катедра “Военна стратегия “ на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г.С.Раковски“.
  Дата: 18.05.2015г.
 20. Публична защита на дисертационен труд на тема “Маневрен подход за провеждане на операции от формированията от сухопътни войски в комплексна среда”, за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Иво Иванов ЗАХАРИЕВ, докторант в редовна форма на обучение към катедра “Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 25.03.2015г.
 21. Публична защита на дисертационен труд на тема “Повишаване ефективността на защитата на населението чрез използване на възможностите на публично-частното партньорство”, за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”, разработен от асистент Даниела Трифонова БАЛЕВА, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 11.03.2015г.
 22. Публична защита на дисертационен труд на тема „Проблеми на взаимоотношенията на САЩ с водещите европейски съюзници в НАТО (1949-1967 г.)” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Ивайло Димитров ИВАНОВ към катедра “Национална и международна сигурност” към Факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 20.01.2015г.
 23. Публична защита на дисертационен труд на тема „Социалните мрежи в Интернет и националната сигурност на Република България” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Богданка Кънчева ЛАЗАРОВА към научна секция “Стратегически и социални изследвания” към институт “Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 14.01.2015г.
 24. Публична защита на дисертационен труд на тема „Направления за усъвършенстване на кариерното развитие на офицерския състав в българската армия” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Пламен Асенов ПЕТКОВ към катедра “Сухопътни войски” към факултет “Командно-щабен“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 18.12.2014г.
 25. Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело” 9.2., научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, на тема „Изследване възможностите за усъвършенстване на организацията на полевите комуникационни и информационни системи в оперативните и тактическите формирования при преминаване към цифрови комуникации”, разработен от подполковник инженер Живко Христов Проданов.
 26. Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, на тема „Анализът на длъжностите – инструмент за управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната”, разработен от Нина Бончева Ботева.
  05.11.2014г.
 27. Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”, на тема „Усъвършенстване на системата на третиране на опасни отпадъци в България”, разработен от Ралица Желязкова Желязкова–Ангелова.
  Дата: 05.11.2014г.
 28. Публична защита на дисертационен труд на тема „Формиране на отбранителната политика на Република България (1990 – 2010 г.)” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Георги Младенов ЦВЕТКОВ, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната” към факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 18.09.2014г.
 29. Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, на тема „Усъвършенстване участието на въоръжените сили на Република България в информационните операции в многонационална среда”, разработен от майор Живко Добрев Желев.
  Дата: 02.09.2014г.