1. Публична защита на дисертационен труд на тема „Ефективност на електронния мониторинг при прилагане на пробационни мерки в Република България” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Николета Атанасова Атанасова.
  Дата: 27.03.2018 г.
 2. Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на военностратегическите възгледи за използване на въоръжените сили в контекста на съвременните военни конфликти“, по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Петко Иванов Петков.
  Дата: 14.03.2018 г.
 3. Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на планирането на операции чрез стандартизиран таргетинг модел“, по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от полковник Константин Петков Петков.
  Дата: 14.03.2018 г.
 4. Публична защита на дисертационен труд на тема „Възможности за повишаване на компетенциите на логистичния персонал за работа в многонационална среда под егидата на НАТО и ЕС”, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Анна Димитрова Гунчева.
  Дата: 12.03.2018 г.
 5. Публична защита на дисертационен труд на тема „Възможности за използване на безпилотни летателни системи за осигуряване на информационните операции” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Владимир Димитров Недялков.
  Дата: 22.02.2018 г.
 6. Публична защита на дисертационен труд на тема „Енергийната компонента при решаването на Кипърския Въпрос” по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Пламен Стефанов Христов, докторант чрез самостоятелна подготовка в катедра „Национална и международна сигурност”.
  Дата: 07.02.2018 г.
 7. Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на подходите за противодействие при хибридна заплаха срещу националната сигурност на Република България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от полковник Любомир Богданов Монов, докторант чрез самостоятелна подготовка в научна секция „Стратегически изследвания в сигурността и отбраната”.
  Дата: 17.01.2018 г.
 8. Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на взаимодействието между елементите от системата за отбрана на страната”, за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от майор Илиан Илиев Сотиров, докторант в редовна форма на обучение в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”.
  Дата: 17.01.2018 г.
 9. Публична защита на дисертационен труд на тема „Съвременни измерения на превенцията и противодействието на тероризма в Република България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност , докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Мартин Белчев Петков, докторант чрез самостоятелна подготовка в катедра „Национална и международна сигурност”.
  Дата: 16.01.2018 г.
 10. Публична защита на дисертационен труд на тема „Развитие на комуникативната компетентност на участващите в мисии военнослужещи” за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността” разработен от Анелия Петрова Христова, докторант чрез самостоятелна подготовка в катедра „Военна подготовка” на филиал „Информация и сигурност”.
  Дата: 07.12.2017 г.
 11. Публична защита на дисертационен труд на тема „Подходи за логистично осигуряване на формирования от въоръжените сили на Република България в операции на Европейския съюз” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Георги Иванов Джурков.
  Дата: 25.10.2017 г.
 12. Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване управлението на иновациите в отбраната в отговор на потребностите от колективна сигурност” по научна специалност „Организация и извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Борислав Михайлов Гаврилов.
  Дата: 24.10.2017 г.
 13. Публична защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на ефективността на формированията от въоръжените сили за противодействие на импровизирани взривни устройства и невзривени бойни припаси” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Данаил Тодоров Петев.
  Дата: 05.09.2017 г.
 14. Публична защита на дисертационен труд на тема „ Организация на системата за планиране на граждански ресурси за отбрана в условията на пазарна икономика и членство на Република България в НАТО и Европейския съюз” по научна специалност „ Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, разработен от Иван Карабашев.
  Дата: 20.07.2017 г.
 15. Публична защита на дисертационен труд на тема „Стрес и стратегии за справяне със стреса във военна среда на Българската армия” по научна специалност „Военна психология”, разработен от майор Маргарита Володиева Куманова.
  Дата: 12.07.2017 г.
 16. Публична защита на дисертационен труд на тема „Индивидуални различия при вземане на решение” за придобиване на научна степен „доктор на науките”, в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.2 „Психология”, научна специалност „Военна психология” разработен от полковник професор доктор Георги Стоянов Карастоянов, началник на катедра „Психология и лидерство” на Военна академия „Г.С.Раковски“.
  Дата: 28.06.2017 г.
 17. Публична защита на дисертационен труд на тема „Моделиране на суверенния дълг в контекста на политиката за национална сигурност на Република България” за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Гергана Димитрова Йорданова, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра „Национална и международна сигурност” към факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 11.01.2016 г.
 18. Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на управлението на мрежовите ресурси в мрежово–центрични операции” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”, разработен от майор Деян Иванов Иванов, докторант в редовна форма на обучение в катедра “Комуникационно-информационни системи” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”
  Дата: 19.11.2015 г.
 19. Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на методите за цифрова обработка на високочестотни и широколентови сигнали, чрез неравномерна дискретизация и тяхното приложение във военните системи” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управление”, разработен от Костадин Атанасов Цветков, докторант в свободна форма на обучение в катедра “Комуникационно-информационни системи” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”
  Дата: 18.11.2015 г.
 20. Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на процеса на управление на въздушното пространство” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Даниел Иванов Димитров, докторант чрез самостоятелна подготовка към катедра “Военновъдушни сили и противовъздушна отбрана“ на факултет “Командно-щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски”
  Дата: 10.09.2015 г.
 21. Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на способностите за сътрудничество между органите за управление при извъредни ситуации” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Военноприложни аспекти на гражданската защита”, разработен от полковник Никола Тодоров Стоянов, докторант чрез самостоятелна подготовка към катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”
  Дата: 09.09.2015 г.
 22. Публична защита дисертационен труд на тема „Геополитическа визия на съвременната турска държава”, разработен от полковник Васил Христов Станков, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра “Национална и международна сигурност“ на факултет „Национална сигурност и отбрана”
  Дата: 20.08.2015 г.
 23. Публична защита на дисертационен труд на тема “Изследване повърхностната активност на разтвори за специална обработка” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”, разработен от капитан Николай Илиянов Пъдарев, докторант в задочна форма на обучение в катедра “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” на факултет „Общовойскови” на Национален военен университет „Васил Левски”, съвместно с Военна академия „Г. С. Раковски”.
  Дата: 22.07.2015 г.
 24. Публична защита дисертационен труд на тема“Усъвършенстване на системата за докладване и предупреждение за ядрени, химически и биологични събития чрез използване на детектори за дистанционно откриване на заразяването” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Иван Симеонов МАРКОВ, докторант в редовна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен”.
  Дата: 09.06.2015г.
 25. Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване изграждането и развитието на инфраструктурата на страната за отбрана”, за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Теодоси Николаев МИХОВ, докторант в редовна форма на обучение към катедра “Военна стратегия “ на факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г.С.Раковски“.
  Дата: 18.05.2015г.
 26. Публична защита на дисертационен труд на тема “Маневрен подход за провеждане на операции от формированията от сухопътни войски в комплексна среда”, за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Иво Иванов ЗАХАРИЕВ, докторант в редовна форма на обучение към катедра “Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 25.03.2015г.
 27. Публична защита на дисертационен труд на тема “Повишаване ефективността на защитата на населението чрез използване на възможностите на публично-частното партньорство”, за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”, разработен от асистент Даниела Трифонова БАЛЕВА, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 11.03.2015г.
 28. Публична защита на дисертационен труд на тема „Проблеми на взаимоотношенията на САЩ с водещите европейски съюзници в НАТО (1949-1967 г.)” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Ивайло Димитров ИВАНОВ към катедра “Национална и международна сигурност” към Факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 20.01.2015г.
 29. Публична защита на дисертационен труд на тема „Социалните мрежи в Интернет и националната сигурност на Република България” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Богданка Кънчева ЛАЗАРОВА към научна секция “Стратегически и социални изследвания” към институт “Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 14.01.2015г.
 30. Публична защита на дисертационен труд на тема „Направления за усъвършенстване на кариерното развитие на офицерския състав в българската армия” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Пламен Асенов ПЕТКОВ към катедра “Сухопътни войски” към факултет “Командно-щабен“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 18.12.2014г.
 31. Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело” 9.2., научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, на тема „Изследване възможностите за усъвършенстване на организацията на полевите комуникационни и информационни системи в оперативните и тактическите формирования при преминаване към цифрови комуникации”, разработен от подполковник инженер Живко Христов Проданов.
 32. Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, на тема „Анализът на длъжностите – инструмент за управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната”, разработен от Нина Бончева Ботева.
  05.11.2014г.
 33. Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”, на тема „Усъвършенстване на системата на третиране на опасни отпадъци в България”, разработен от Ралица Желязкова Желязкова–Ангелова.
  Дата: 05.11.2014г.
 34. Публична защита на дисертационен труд на тема „Формиране на отбранителната политика на Република България (1990 – 2010 г.)” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Георги Младенов ЦВЕТКОВ, докторант в самостоятелна форма на обучение към катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната” към факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
  Дата: 18.09.2014г.
 35. Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, на тема „Усъвършенстване участието на въоръжените сили на Република България в информационните операции в многонационална среда”, разработен от майор Живко Добрев Желев.
  Дата: 02.09.2014г.