Професионално направление

 

Специалност

 

Кога е дадена акредитацията

 

Оценка

Срок на валид-ност (години)

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

3.1. Психология Психология в сигурността и отбраната Дадена от ПКСПННС на заседание на 22.05.2017 г. (Протокол № 8) – положителна оценка на проект за откриване на професионално направление.Определен капацитет от 100 студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Положителна 3

Област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

9.1. Национална сигурност 1. Национална сигурност и отбрана – редовна, задочна и дистанционна форма Дадена от ПКСПНСО на заседание на 14.03.2019 г. (Протокол № 6). Определен капацитет от 740 студенти. 9,02 6

до 14.03.2025 г.

2. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната – задочна форма
3. Мениджмънт на сигурността и отбраната – задочна форма
4. Публични комуникации в сигурността и отбраната – задочна форма
5. Организация и управление на корпоративната сигурност – задочна форма
6. Логистика на сигурността и отбраната – задочна и дистанционна форма
7. Енергийна сигурност и управление на околната среда – задочна форма
8. Защита на населението и критичната инфраструктура – задочна форма
9. Управление при извънредни ситуации и защита на населението – редовна и задочна форма
10. Сигурност във въздухоплаването – задочна форма
11. Киберсигурност – задочна форма
12. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма – редовна, задочна и дистанционна форма
9.2. Военно дело Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили – от регулираната професия „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” Дадена от АС на НАОА на заседание на 24.10.2013 г. (Протокол № 19). Определен капацитет на специалността 50 обучаеми (редовна форма). 9,06 6
Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво – от регулираната професия „офицер за оперативно ниво на управление” Дадена от АС на НАОА на заседание на 24.10.2013 г. (Протокол № 19). Определен капацитет на специалността 310 обучаеми (редовна и задочна форма на обучение) 9,16 6