Професионално направление

 

Специалност

 

Кога е дадена акредитацията

 

Оценка

Срок на валид-ност (години)

Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

3.1. Психология Психология в сигурността и отбраната Дадена от ПКСПННС на заседание на 22.05.2017 г. (Протокол № 8) – положителна оценка на проект за откриване на професионално направление.Определен капацитет от 100 студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Положителна 3

Област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

9.1. Национална сигурност 1. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната Дадена от ПКСПННС на заседание на 02.07.2014 г. (Протокол № 16). Определен капацитет на професионалното направление от 740 студенти. 9,07 6
2. Национална сигурност и отбрана
3. Мениджмънт на сигурността и отбраната
4. Публични комуникации в сигурността и отбраната
5. Организация и управление на корпоративната сигурност
6. Логистика на сигурността и отбраната
7. Комуникационни и информационни системи и техноло-гии в сигурността и отбраната
8. Защита на населението и критичната инфраструктура
9. Управление при извънредни ситуации и защита на населението – с три специализации:

– Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

– Екологична сигурност

– Индустриална и енергийна сигурност

10. Сигурност във въздухоплаването
11. Разузнаване и контраразузнаване
12. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма
9.2. Военно дело Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили – от регулираната професия „офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” Дадена от АС на НАОА на заседание на 24.10.2013 г. (Протокол № 19). Определен капацитет на специалността 50 обучаеми (редовна форма). 9,06 6
Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво – от регулираната професия „офицер за оперативно ниво на управление” Дадена от АС на НАОА на заседание на 24.10.2013 г. (Протокол № 19). Определен капацитет на специалността 310 обучаеми (редовна и задочна форма на обучение) 9,16 6