Военна академия „Г.С.Раковски” е получила институционална и програмна акредитация в пет от деветте области на висше образование и в шест професионални направления, включени в Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, както следва:

  • област на висшето образование „Хуманитарни науки”, професионално направление „История и археология”;
  • област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Психология”;
  • област на висшето образование „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление „Информатика и компютърни науки”;
  • област на висшето образование „Технически науки”, професионално направление „Комуникационна и компютърна техника”;
  • област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионални направления „Национална сигурност” и „Военно дело”.

 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ “Г.С.РАКОВСКИ” ИМА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ

Шифър Област на висше образование Шифър Професионално направление Специалност-ОКС магистър Специалност от регулираните професии Докторска програма 
2. Хуманитарни науки
2.2. История и археология   Военна и военнополитическа история
3. Социални, стопански и правни науки
3.2. Психология Психология в сигурността и отбраната   Военна психология
4. Природни науки, математика и информатика
4.6. Информатика и компютърни науки     Информатика
       
5. Технически науки
5.3. Комуникационна и компютърна техника     1. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление2.Комуникационни мрежи и системи
9. Сигурност и отбрана 9.1. Национална сигурност 1. Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната2. Национална сигурност и отбрана3. Мениджмънт на сигурността и отбраната4. Публични комуникации в сигурността и отбраната

5. Организация и управление на корпоративната сигурност

6. Логистика на сигур ността и отбраната

7. Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната

8. Управление при извънредни ситуации и защита на населението

9. Сигурност във въздухоплаването

10. Разузнаване и контраразузнаване

11. Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма

12. Защита на населението и критичната инфраструктура

1.Военнополитически проблеми на сигурността2. Кибер сигурност3. Защита на насе-лението и инфра-структурата на държавата при кризисни ситуации4. Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли)
9.2. Военно дело 1. Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили2. Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво 1. Организация и управление на въоръжените сили2.Военноприложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата