– Затвърждаване ролята на Военна академия „Г. С. Раковски” като единствена национална институция за висше образование, квалификация и научноприложни изследвания в областите на военния аспект на националната сигурност, стратегическото ръководство на отбраната и оперативното командване на въоръжените сили;

– Привеждане на пакета от знания и умения, предоставяни на обучаемите в Академията, към най-високите национални и международни стандарти и осигуряване на сравнимост с този на военните колежи в държавите от НАТО и Европейския съюз, чрез система за поддържане качеството на обучението, осигуряваща съвременно развитие на академичния състав и удовлетворяване на изискванията на обучаемите;

– Превръщане на академичния състав в една от основните среди за експертна поддръжка на политиката за национална сигурност, отбранителната и военната политика на страната;

– Създаване на нова информационна среда на обучението и научните изследвания;

– Поддържане на способности за обучение през цялата професионална кариера;

– Перспективно развитие на територията и инфраструктурата на Военна академия, отговарящо на ролята й в създаването на стратегически лидери.