CoverPolkIvanovValeri ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ. ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ

Полковник доцент доктор Валери Иванов

Монографичният труд представя още един възглед за сложния, комплексен и флуиден характер на сигурността, както и някои възможни подходи, решения и механизми за изграждане и функциониране на съвременната за национална сигурност. Подобна система е наречена условно „интелигентна”, като само на пръв поглед изглежда, че се търси известна аналогия с добилата вече широка известност концепция за „интелигентна отбрана” (smart defense) приета в НАТО.
Авторът защитава успешно тезата си, че с прилагане на иновативни, смели, нестандартни, умни, удачни и навременни концепции, политики, стратегии, решения и действия може да се изграждат и развиват способности за своевременно разкриване и противодействие на заплахите, за умело управление на системата в условия на кризи от всякакъв характер, както и при извънредни ситуации предизвикани от природни катаклизми или антропогенна дейност. Представят се някои възгледи за изграждане на общата архитектура, на отделните й елементи и подсистеми, както и насоки и подходи за усъвършенстване на управлението и за повишаване на интегритета и ефективността на системата като цяло.
Изследванията, анализите и получените резултати в настоящия труд могат да подпомогнат обучението в образователните организации и институциите изследващи сигурността и отбраната, а някои препоръки и предложения могат да се приемат в практическата дейност по изграждане и развитие на способностите на системата за национална сигурност.