Прием на студенти за местата, определени за обучение срещу заплащане за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности от професионални направления „Национална сигурност” и „Психология” за учебната 2018/2019 година

 

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 BIC: BNBGBGSD
 БНБ Централно управление

 

Информация за кандидатстване на телефони: (02) 92 26 572, (02) 92 26 574, (02) 92 26 586