1. Със заповед СИ-29-РД02-583б21.09.2017 г. е удължен срока за приемане на документи за платена форма на обучение. Кандидат-студентите подават заявление по образец до началника на Военна академия „Г. С. Раковски” до 29.09.2017 г. с приложено копие на дипломата за придобита ОКС „Бакалавър” или „Магистър” или академична справка, в случай че дипломата за завършено висше образование, с която кандидатстват, още не е издадена.
  2. Студентите, подали документи до 18.09.2017 г. и приети, трябва да се запишат в периода от 25.09.2017 г. до 28.09.2017 г.

Приетите студенти се записват лично във Военна академия „Г. С. Раковски” като представят следните документи:

  • лична карта;
  • копие и оригинал на диплома за завършено висше образование;
  • копие на диплома за завършено средно образование;
  • снимки формат 3/4 см — 3 броя;
  • медицинско свидетелство за постъпване във висше училище;
  • удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания;
  • оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Г. С. Раковски”:
IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 BIC: BNBGBGSD
 БНБ Централно управление

Заявление за кандидатстване срещу заплащане

Информация за кандидатстване на телефони: (02) 92 26 572, (02) 92 26 574, (02) 92 26 586