Срокове за кандидатстване

Материали за подготовка на кандидат-студентите за ОКС „магистър”

 

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 BIC: BNBGBGSD
 БНБ Централно управление

 

Информация на телефони: (02) 92 26 572, (02) 92 26 574, (02) 92 26 586