Приетите студенти се записват лично във Военна академия „Г. С. Раковски” в периода от 18 до 25.09.2017 г., от 08.30 до 16.30 часа, като представят следните документи в стая 24:

  • лична карта;
  • копие и оригинал на диплома за завършено висше образование;
  • копие на диплома за завършено средно образование;
  • снимки формат 3/4 см — 3 броя;
  • медицинско свидетелство за постъпване във висше училище;
  • удостоверение от областния център за психично здраве (районен психодиспансер) по местоживеене за липса на психични заболявания;
  • оригинал и копие на документ за платена такса за обучение за първия семестър, преведена по банковата сметка на Военна академия „Г. С. Раковски”:
IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01
 BIC: BNBGBGSD
 БНБ Централно управление

Програма за конкурсен изпит – тест

Речник по основни понятия в сигурността и отбраната

Логистика – речник на използваните термини

Информация на телефони: (02) 92 26 572, (02) 92 26 574, (02) 92 26 586