Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурси за заемане на академични длъжности: „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство на ВМС”, „Бойна поддръжка и осигуряване на морските операции” и „Използване на формированията от ВМС в операциите” – един; „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 8.03.2019 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-986/06.12.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия “Г. С. Раковски”.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.

Обявата е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 3/8.01.2019 г.

Дата на публикуване:
8.01.2019 г.
гр. София