Обяви на конкурси за заемане на академични длъжности

 1. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, за преподаване на учебните дисциплини „Стратегическо лидерство”, „Медия-тренинг за ръководители от системата за национална сигурност”, „Реторика и презентационни умения”, „Основи на публичните комуникации” и „Връзки с обществеността” за цивилен служител – един
  (Срок: 16.10.2017 г.)
 2. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Основи на многонационалната логистика в операциите”, „Военна логистика”, „Системи за планиране и управление на логистичното осигуряване в операциите” и „Здравословни и безопасни условия на труд” – един
  (Срок: 16.10.2017 г.)
 3. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Инженерно осигуряване на операциите на Сухопътни войски”, „Инженерно осигуряване на боя”, „Организация на използването и управлението на инженерните EOD–органи и подразделения в Българската армия”, „Инженерно оборудване и маскировка” и „Взривни технологии при аварийно-спасителни работи”, офицер – един
  (Срок: 16.10.2017 г.)
 4. Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”– един
  (Срок: 28.08.2017 г.)
 5. Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, за извършване на научноизследователска дейност, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”
  (Срок: 29.06.2017 г.)
 6. Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9.“Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2.“Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили” по учебни дисциплини „Теоретични основи на тероризма и антитероризма”, „Радикализация и противодействие на радикализацията”, „Организация на основните формирования и структури в сектора за сигурност и отбрана” и „Използване на формированията и структурите от системата за сигурност при противодействие на тероризма”
  (Срок: 28.06.2017 г.)
 7. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна, щатно осигурена академична длъжност „асистент” за военнослужещ, в област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – 1 (едно) място. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са посочени в заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-489/25.05.2017 г.
  (Срок: 26.06.2017 г.)

Архив