Обяви на конкурси за заемане на академични длъжности

 1. Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство в съвместни и многонационални операции“, „Планиране на операции в НАТО“, „Операции в отговор на кризи“ и „Информационни операции“ – един.
  (Срок: 28.08.2019 г.)
 2. Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – един.
  (Срок: 28.08.2019 г.)
 3. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за извършване на научноизследователска дейност – един.
  (Срок: 28.08.2019 г.)
 4. Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини „Военна логистика“, „Логистично осигуряване на формированията“ и „Снабдяване с гориво-смазочни материали“.
  (Срок: 28.06.2019 г.)
 5. Обява за вакантна академична длъжност „асистент” за военнослужещ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология – едно място. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-419/03.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България.
  (Срок: 03.06.2019 г.)
 6. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология по научна специалност „История на България” за преподаване на учебните дисциплини „История на войните и военното дело” за нуждите на научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ – един.
  (Срок: 12.06.2019 г.)
 7. Конкурс за академична длъжност „професор“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9.Сигурност и отбрана“, проф. направление 9.1 Национална сигурност и отбрана, по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Мениджмънт на човешките ресурси“, „Теории и на мениджмънта“, „Икономически основи на сигурността и отбраната“, „Управление на човешките ресурси в корпорацията“, „Икономическа политика и интеграция“, „Икономика на публичния сектор“.
  (Срок: 16.05.2019 г.)
 8. Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство на ВМС“, „Бойна поддръжка и осигуряване на морските операции“ и „Използване на формированията от ВМС в операциите“.
  (Срок: 08.05.2019 г.)
 9. Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” – един.
  (Срок: 02.05.2019 г.)
 10. Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика”.
  (Срок: 8.04.2019 г.)
 11. Конкурс за заемане на академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасъл „Управление на сигурността и отбраната)”.
  (Срок: 25.03.2019 г.)
 12. Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”.
  (Срок: 25.03.2019 г.)
 13. Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасъл „Управление на сигурността и отбраната)”.
  (Срок: 25.03.2019 г.)
 14. Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент” и „главен асистент”за военнослужещи, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”.
  (Срок: 08.03.2019 г.)

Архив