Обяви на конкурси за заемане на академични длъжности – архив

 

  1. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Комуникационни мрежи и системи”, за преподаване на учебните дисциплини: „Комуникационна и информационна съвместимост в обществените и корпоративните мрежи и системи”, „Надеждност и оптимизация на комуникационните мрежи и информационните системи”, „Симулационно моделиране на комуникационни и информационни системи” и „Съвременни комуникационни технологии – еволюционно развитие към по-висока ефективност” – 1 (едно) място
    (Срок: 02.01.2018 г.)
  2. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, за преподаване на учебните дисциплини: „Право на международната сигурност“, „Глобална сигурност и геополитика (Приватизиране на сигурността)“ и „Военна дипломация (международно-правна уредба)” – 1 (едно) място
    (Срок: 02.01.2018 г.)
  3. Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява вакантни академични длъжности „асистент” за военнослужещи в област на висше образование 9. „Сигурност и отбрана”: професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” – (5) пет места. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са определени със заповед № ОХ-1195/21.11.2017 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
    (Срок: 21.12.2017 г.)