Обяви на конкурси за заемане на академични длъжности – архив

 

 1. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, за преподаване на учебните дисциплини „Стратегическо лидерство”, „Медия-тренинг за ръководители от системата за национална сигурност”, „Реторика и презентационни умения”, „Основи на публичните комуникации” и „Връзки с обществеността” за цивилен служител – един
  (Срок: 16.10.2017 г.)
 2. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Основи на многонационалната логистика в операциите”, „Военна логистика”, „Системи за планиране и управление на логистичното осигуряване в операциите” и „Здравословни и безопасни условия на труд” – един
  (Срок: 16.10.2017 г.)
 3. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, за преподаване на учебните дисциплини „Инженерно осигуряване на операциите на Сухопътни войски”, „Инженерно осигуряване на боя”, „Организация на използването и управлението на инженерните EOD–органи и подразделения в Българската армия”, „Инженерно оборудване и маскировка” и „Взривни технологии при аварийно-спасителни работи”, офицер – един
  (Срок: 16.10.2017 г.)
 4. Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”– един
  (Срок: 28.08.2017 г.)
 5. Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, за извършване на научноизследователска дейност, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”
  (Срок: 29.06.2017 г.)
 6. Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9.“Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2.“Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили” по учебни дисциплини „Теоретични основи на тероризма и антитероризма”, „Радикализация и противодействие на радикализацията”, „Организация на основните формирования и структури в сектора за сигурност и отбрана” и „Използване на формированията и структурите от системата за сигурност при противодействие на тероризма”
  (Срок: 28.06.2017 г.)
 7. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява вакантна, щатно осигурена академична длъжност „асистент” за военнослужещ, в област на висше образование 5. „Технически науки”, професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – 1 (едно) място. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за кандидатстване са посочени в заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-489/25.05.2017 г.
  (Срок: 26.06.2017 г.)
 8. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование „Хуманитарни науки”, професионално направление „Филология”, научна специалност „Общо и теоретично езикознание”, по учебна дисциплина „Английски език“ – един
  (Срок: 13.01.2016 г.)
 9. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност “главен асистент”, за военнослужещ в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, учебни дисциплини „Логистично осигуряване на формированията в операциите”, „Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия”, „Поддръжка на техниката в операциите”, „Организация на поддръжката на бронетанковата и автомобилна техника”– един
  (Срок: 13.01.2016 г.)
 10. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висше образование 9„Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, учебни дисциплини „Тактика на ВВС”, „Организация и използване на системата за зенитно-ракетно прикритие”, „Военни конфликти и поуки от практиката за ПВО”, „Системи на въоръжение в авиацията и ПВО”– един
  (Срок: 13.01.2016 г.)
 11. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” по учебни дисциплини „Информационна дейност във военното разузнаване”, „Изграждане и ръководство на информационни източници”, „Сигурност и разузнаване” – един
  (Срок: 13.01.2016 г.)
 12. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност “асистент” за военнослужещ, в област на висше образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-777/03.11.2015 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 82, тел. 92-26-538 и 92-26-537
  (Срок: 03.12.2016 г.)
 13. Конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната”)” по учебни дисциплини: „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, „Публична администрация на отбраната”, „Икономическа сигурност”, „Икономически основи на сигурността и отбраната”, „Икономически основи на корпоративната сигурност” и „Корупционни практики и превенция на корупцията”, обявен в „Държавен вестник” брой № 44/16.06.2015 г.
 14. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност “главен асистент”, за цивилен служител в област на висшето образование 5. “Технически науки”, професионално направление 5.3. “Kомуникационна и компютърна техника”, научна специалност “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” по учебни дисциплини “Комуникационна и информационна съвместимост на военните и граждански КИС“, “Съвременни комуникационни технологии“, “Изследване и моделиране на КИС“, “Комуникационна и информационна съвместимост в обществените и корпоративни мрежи и системи”, “Математически методи за изследване на КИС”, “Трафичен анализ и оптимизация на КИС” – един.
  (Срок: 23.12.2015г.)
 15. Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за цивилен служител, за нуждите на катедра „Национална и международна сигурност” на факултет „Национална сигурност и отбрана”, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална Сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, по учебните дисциплини: „Сигурност на инфор­мацията“, „Стандартизация на информацион­ната сигурност“, „Защита на класифицираната информация“ и „Национална и международна сигурност“, обявен в „Държавен вестник” брой № 44/16.06.2015 г.
 16. Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за щатно осигурена академична длъжност “доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. “Национална сигурност”, научна специалност “Военнополитически проблеми на сигурността” по учебната дисциплина “Военна дипломация и протокол”, “Особености в дейността на военното разузнаване” и “Сигурност и разузнаване” – един.
  (Срок: 25.11.2015г.)
 17. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност “главен асистент”, за военнослужещ в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, по учебни дисциплини “Оперативно изкуство в съвместни операции”, “Информационни операции” и “Организация и управление на охранителната дейност“ – един.
  (Срок: 01.11.2015г.)
 18. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност “главен асистент”, за военнослужещ в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, по учебни дисциплини “Тактика на ВВС”, “Въздушна навигация”, “Методика на подготовката във ВВС и ПВО (в)” и “Управление на въздушното движение” – един.
  (Срок: 01.11.2015г.)
 19. Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „Началник на сектор „Осигуряване на учебния процес и дистанционно обучение” във факултет „Национална сигурност и отбрана” на Военна академия „Г. С. Раковски”
  (Срок: 23.10.2015г.)
 20. Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност “доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили” по учебните дисциплини “Тактика”, “Използване на маневрените формирования от Сухопътни войски в операциите”, “Методика на оперативната и тактическа подготовка (за специализация “Административни процеси и дейности”)” и “Подготовка и водене на операциите на маневрените формирования”, за нуждите на катедра “Сухопътни войски” на факултет “Командно-щабен” – 1 (едно) място.
  (Срок: 07.09.2015г.)
 21. Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност “главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили” по учебните дисциплини “Военна стратегия”, “Отбранително-мобилизационна подготовка” и “Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси”, за нуждите на катедра “Военна стратегия” на факултет “Национална сигурност и отбрана” – 1 (едно) място.
  (Срок: 07.09.2015г.)
 22. Военна академия „Г. С. Раковски“–София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната”)” по учебни дисциплини: “Сигурност на информацията”, “Стандартизация на информационната сигурност”, “Защита на класифицираната информация” и “Национална и международна сигурност” – един.
  (Срок: 16.09.2015г.)
 23. Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната”)” по учебни дисциплини: „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, „Публична администрация на отбраната”, „Икономическа сигурност”, „Икономически основи на сигурността и отбраната”, „Икономически основи на корпоративната сигурност” и „Корупционни практики и превенция на корупцията” – един.
  (Срок: 16.09.2015г.)
 24. Военна академия „Г. С. Раковски” обявява процедура по кандидатстване за вакантна длъжност „Старши експерт” в сектор „Библиотечна и издателска дейност”
  (Срок: 21.08.2015г.)
 25. Конкурс за академична длъжност за „главен асистент” за военнослужещ, в област на висше образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, по учебните дисциплини: „ЯХБЗ на операциите на Сухопътни войски“, „Тактика на формированията за ЯХБЗ”, „Изясняване и оценка на ЯХБ обстановка“, „Военна екология“ и „Управление на опазването на околната среда” – един, обявен в “Държавен вестник” бр. 38/26.05.2015 г..
  (Срок: 27.07.2015г.)
 26. Конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, по учебните дисциплини: „Управление при извънредни ситуации“, „Защита на населението и критичната инфраструктура“, „Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации”, „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ и „Управление на сигурността и отбраната“ за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” на факултет „Командно-щабен”, обявен в ДВ, бр. бр. 13/17.02.2015 г.
 27. Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност за „главен асистент” за цивилен служител в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, по учебните дисциплини: „Управление при извънредни ситуации“, „Защита на населението и критичната инфраструктура“, „Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации”, „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ и „Управление на сигурността и отбраната“ – един.
  (Срок: 17.04.2015г.) – Свали документа
 28. Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ, за нуждите на научна секция „Стратегически и социални изследвания” на институт „Перспективни изследвания за отбраната” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, обявен в „Държавен вестник“, бр. 100/05.12.2014 г.
 29. Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ, за нуждите на катедра „Военна стратегия” на факултет „Национална сигурност и отбрана”, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, по учебните дисциплини „Основи на военната стратегия”, „Използване на въоръжените сили в отбраната на страната”, „Система за национална сигурност и управление при кризи” – модул „Управление при кризи”, обявен в „Държавен вестник брой № 96/18.11.2014 г.
 30. Конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” за военнослужещ, за нуждите на катедра „Оперативно изкуство” на факултет „Национална сигурност и отбрана” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността” по учебните дисциплини „Оперативно изкуство в многонационални операции”, „Операции в отговор на криза” и „Планиране на операциите”, обявен в „Държавен вестник“, брой № 96/18.11.2014 г.
 31. Конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната”) по учебните дисциплини „Основи на военната стратегия”, „Военна стратегия”, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана”, „Система за национална сигурност и управление при кризи” и „Гражданско-военно сътрудничество”, обявен в „Държавен вестник“, брой № 96/18.11.2014 г.
 32. Конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”, професионално направление “Национална сигурност”, научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, по учебните дисциплини: „Управление при извънредни ситуации“, „Защита на населението и критичната инфраструктура“, „Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации”, „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ и „Управление на сигурността и отбраната“ за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” на факултет „Командно-щабен”, обявен в ДВ, бр. бр. 13/17.02.2015 г.Кандидат: асистент доктор Даниела Трифонова БалеваЗаповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски”
 33. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност “доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. “Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ (отрасъл “Управление на сигурността и отбраната)“ – офицер, един.
  (Срок: 05.02.2015г.) – Свали документа
 34. Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висше образование образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. “Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“)“, по учебните дисциплини: „Основи на военната стратегия“, „Военна стратегия“, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана“, „Система за национална сигурност и управление при кризи“ и „Гражданско-военно сътрудничество“ – офицер, един
  (Срок: 21.01.2015г.) – Свали документа
 35. Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висше образование образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. “Национална сигурност“, научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността“, по учебните дисциплини: „Оперативно изкуство в многонационални операции“, „Операции в отговор на криза“ и „Планиране на операциите” – офицер, един.
  (Срок: 21.01.2015г.) – Свали документа
 36. Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висше образование образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, по учебните дисциплини: „Военна стратегия“, „Използване на въоръжените сили в отбраната на страната“, „Система за национална сигурност и управление при кризи“ – модул „Управление при кризи“ – офицер, един.
  (Срок: 21.01.2015г.) – Свали документа
 37. Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висше образование “Сигурност и отбрана”, професионално направление “Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, по учебните дисциплини „Методика на подготовката на Военноморските сили“, „Основи на морската сигурност“ и „Командване и управление във Военноморските сили“ – офицер, един.
  (Срок: 19.01.2015г.) – Свали документа
 38. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност “асистент” за военнослужещ, в област на висше образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили” – офицер, един, със срок 1 месец от публикуване на обявата в интернет-сайта на ВА. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия. Сроковете по процедурата, изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-890/13.12.2014 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – гр. София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 82, тел. 92-26-538 и 92-26-537.
  (Срок: 13.01.2015г.) – Свали документ
 39. Военна академия “Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност “главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”, професионално направление “Национална сигурност”, научна специалност “Организация и управление извън сферата на материалното производство (“Управление на сигурността и отбраната”)”, по учебни дисциплини “Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили”, “Основи на финансовия мениджмънт”, “Икономическа политика и интеграция” и “Икономика на прехода”) – един.
  (Срок: 22.09.2014г.) – Свали документа