Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”.
Изборът ще се състои на 27.11.2018 г. от 14.00 часа в академична зала №3.

Резюме на научните трудове на подполковник главен асистент доктор Живко Добрев Желев.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев.

Рецензии:
Полковник професор доктор Сашо Стефанов Евлогиев
Полковник доцент доктор Николай Тенев Урумов

Становища:
Професор доктор Ваня Куздова Банабакова
Полковник доцент доктор Владко Филипов Сидеров
Полковник доцент доктор Георги Димитров Димов
Полковник доцент доктор Стоян Георгиев Стойчев
Подполковник доцент доктор Станчо Георгиев Станчев