Конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.
Изборът ще се състои на 19.06.2018 г. от 14.00 часа в академична зала №3.

Резюме на научните трудове на подполковник главен асистент  доктор Петко Стефанов Димов

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Нелко Петров Ненов

Рецензии:
Професор доктор Евгени Петров Манев
Доцент доктор Максим Любенов Карев

Становища:
Професор д.н. Стефан Ангелов Симеонов
Професор д.н. Веселин Ценов Целков
Полковник доцент д.н. Нено Христов Христов
Полковник доцент доктор Нелко Петров Ненов
Професор д.н. Митко Русев Стойков