Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” – един.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-116/12.02.2018 г. на министъра на отбраната на Република България.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 08.05.2018 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“.
По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицираната информация.
Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 20/06.03.2018 г.

Дата на публикуване:
06.03.2018 г.
гр. София