Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Киберсигурност”.

Изборът ще се състои на 25.06.2018 г. от 10.00 часа в академична зала №3.

Резюме на научните трудове на полковник доцент доктор Камен Станев Калчев.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Димитър Петров Караджинов.

Рецензии:
Професор д.н. Атанас Иванов Начев
Професор д.в.н. Манол Петров Млеченков
Полковник професор д.н. Димитър Илиев Недялков

Становища:
Професор доктор Лидия Стоянова Велкова
Професор доктор Валери Велков Иванов
Полковник доцент доктор Димитър Петров Караджинов
Полковник доцент доктор Николай Тодоров Стоянов