Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)” за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“, „Икономически основи на отбраната”, „Икономическа сигурност”, „Основи на международния икономикс” и „Икономическа политика и интеграция”.
Изборът ще се състои на 14.03.2018 г. от 10.00 часа в академична зала №3.

Резюме на научните трудове на главен асистент доктор Вяра Стойкова Жекова

Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов

Рецензии:
Професор д.н. Валери Лазаров Лазаров
Професор доктор Лидия Стоянова Велкова

Становища:
Професор доктор Евгени Петров Манев
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков
Професор доктор Владко Мичов Иванов
Полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов
Полковник доцент доктор Иван Костадинов Вълков