Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини „Оперативно изкуство на ВМС“, „Бойна поддръжка и осигуряване на морските операции“ и „Използване на формированията от ВМС в операциите“.
Изборът ще се състои на 8.05.2019 г. от 14.30 часа в академична зала №3.

Кандидат: капитан II  ранг главен асистент доктор Красимир Петров Костадинов

Резюмета на научните трудове
Резюмета на научните трудове (английски)

Рецензии:
Флотилен адмирал професор д.н. Боян Кирилов Медникаров
Полковник професор д.н Димитър Илиев Недялков

Становища:
Професор доктор Владко Мичов Иванов
Професор доктор Йордан Йорданов Пенев
Полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
Полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов
Полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров

Рецензии и становища (английски, френски)