Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” за преподаване на учебните дисциплини „Военна логистика“, „Логистично осигуряване на формированията“ и „Снабдяване с гориво-смазочни материали“.
Изборът ще се състои на 28.06.2019 г. от 10.00 часа в академична зала №3.

Кандидат: подполковник доктор Владимир Николов Иринков

Резюмета на научните трудове
Резюмета на научните трудове (английски)

Рецензии:
Професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова
Професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова (английски)
Полковник професор доктор Николай Бонев Ничев
Полковник професор доктор Николай Бонев Ничев (английски)

Становища:
Професор доктор Владко Мичов Иванов
Професор доктор Владко Мичов Иванов (английски)
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков (английски)
Професор д.н. Димитър Илиев Недялков
Професор д.н. Димитър Илиев Недялков (английски)
Полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов
Полковник доцент доктор Петър Симеонов Христов (английски)
Полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров
Полковник доцент доктор Росен Дончев Димитров (английски)