Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, за преподаване на учебните дисциплини: „Право на международната сигурност“, „Глобална сигурност и геополитика (Приватизиране на сигурността)“ и „Военна дипломация (международно-правна уредба)”
Изборът ще се състои на 28.02.2018 г. от 14.30 часа в академична зала №3.

Резюме на научните трудове на главен асистент  д-р Ирина Николаева Миндова-Дочева

Председател на научното жури: професор д-р Наталия Атанасова Бекярова

Рецензии:
Професор д-р Величка Иванова Милина
Професор д-р Стефан Иванов Мичев

Становища:
Професор д.н. Георги Василев Бахчеванов
Професор д-р Наталия Атанасова Бекярова
Доцент д-р Кремена Божидарова Раянова
Доцент д-р Милен Мирчев Иванов
Доцент д-р Миланка Анчова Миланова