Конкурс за академична длъжност „професор“ за цивилен служител, в област на висшето образование 9.Сигурност и отбрана“, проф. направление 9.1 Национална сигурност и отбрана, по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Мениджмънт на човешките ресурси“, „Теории и на мениджмънта“, „Икономически основи на сигурността и отбраната“, „Управление на човешките ресурси в корпорацията“, „Икономическа политика и интеграция“, „Икономика на публичния сектор“
Изборът ще се състои на 16.05.2019 г. от 10:00 часа в академична зала № 3.

Кандидат: доцент доктор Павел Ангелов Ангелов

Резюмета на научните трудове (български)
Резюмета на научните трудове (английски)

Рецензии:
професор д.н. Валери Лазаров Лазаров (български и английски)
професор доктор Йордан Йорданов Пенев (български)
професор доктор Йордан Йорданов Пенев (английски)
полковник доцент доктор Галин Райнов Иванов (български и английски)

Становища:
професор доктор Владко Мичов Иванов (български)
професор доктор Владко Мичов Иванов (английски)
професор д.н. Стойко Димитров Стойков (български)
професор д.н. Стойко Димитров Стойков (английски)
професор д.н. Цветан Атанасов Семерджиев (български)
професор д.н. Цветан Атанасов Семерджиев (английски)
професор доктор Лидия Стоянова Велкова (български)
професор доктор Лидия Стоянова Велкова (английски)