Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” по учебни дисциплини „Информационна дейност във военното разузнаване”, „Изграждане и ръководство на информационни източници”, „Сигурност и разузнаване” – един.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в “Държавен вестник” изтича на 13.01.2016 г.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия “Г. С. Раковски”.

По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицирана информация.

Документи и справки: София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 576.

Обявата е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 88/13.11.2015 г.

Дата на публикуване:

13.11.2015 г.

гр. София