Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование „Хуманитарни науки”, професионално направление „Филология”, научна специалност „Общо и теоретично езикознание”, по учебна дисциплина „Английски език“ – един.

Конкурсът е обявен със заповед № 3ПУПД – 26 – 289/04.11.2015 г. и коригирана със заповед № 3ПУПД – 26 – 321/26.11.2015 г..

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в “Държавен вестник” изтича на 13.01.2016 г.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия “Г. С. Раковски”.

По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицирана информация.

Документи и справки: София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 576.

Обявата е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 88/13.11.2015 г.

Дата на публикуване:

13.11.2015 г.

гр. София