Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. „Военно дело”, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”, по учебните дисциплини „Организация и управление на комуникационно-информационните системи в оперативните и тактическите формирования”, „Защита на комуникационните и информационните системи”, „Комуникационно-информационни възли в оперативните и тактическите формирования”, „Комуникационно-информационни системи в стратегическите звена”, „Методика на тактико-специалната подготовка” и „Организация и управление на комуникационно-информационните системи в сигурността и отбраната” – един.

Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-500/26.05.2017 г. на министъра на отбраната на Република България.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 28.08.2017 г.

За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“.

По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицираната информация.

Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 51/27.06.2017 г.

Дата на публикуване:
27.06.2017 г.
гр. София