Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на отбраната и въоръжените сили“, „Икономически основи на отбраната“, „Икономическа сигурност“, „Основи на международния икономикс“ и „Икономическа политика и интеграция“ с осигурен годишен хорариум от 350 учебни часа за нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – един.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № СИ29-РД03-251/07.11.2017 г. на началника на ВА „Г.С. Раковски“.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 01.02.2018 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“.
По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицираната информация.
Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 96/01.12.2017 г.

Дата на публикуване:
01.12.2017 г.
гр. София