Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Комуникационни мрежи и системи”, за преподаване на учебните дисциплини: „Комуникационна и информационна съвместимост в обществените и корпоративните мрежи и системи”, „Надеждност и оптимизация на комуникационните мрежи и информационните системи”, „Симулационно моделиране на комуникационни и информационни системи” и „Съвременни комуникационни технологии – еволюционно развитие към по-висока ефективност”, за нуждите на катедра „Комуникационни и информационни системи” на факултет „Командно-щабен”
Изборът ще се състои на 23.03.2018 г. от 10.00 часа в академична зала №3.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Камен Станев Калчев

Резюме на научните трудове на главен асистент доктор Костадин Атанасов Цветков

Рецензии:
Професор д.н. Атанас Иванов Начев
Професор д.н. Христо Лалев Лалев

Становища:
Професор д.н. Манол Петков Млеченков
Полковник доцент доктор Иван Стефанов Христозов
Полковник доцент доктор Камен Станев Калчев
Доцент доктор инж. Чавдар Николаев Минчев
Доцент доктор Николай Владимиров Пенев