Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (по отрасъл „Управление на сигурността и отбраната”), за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на сигурността и отбраната”, „Публична администрация” и „Организационна архитектура” – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 25.03.2019 г. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-1010/17.12.2018 г. на министъра на отбраната на Република България. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия “Г. С. Раковски”. Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 02 92 26 675, 02 92 26 512.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 8/25.01.2019 г.

Дата на публикуване:
25.01.2019 г.
гр. София