Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност по научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (по отрасъл „Управление на сигурността и отбраната”), за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Мениджмънт на човешките ресурси”, „Теории на мениджмънта“, „Икономически основи на сигурността и отбраната”, „Управление на човешките ресурси в корпорацията”, „Икономическа политика и интеграция“ и „Икономика на публичния сектор” – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 25.03.2019 г. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № СИ29-РД03-257/18.12.2018 г. на началника на Военната академия „Г. С. Раковски”. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”. Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 02 92 26 675, 02 92 26 512.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 8/25.01.2019 г.

Дата на публикуване:
25.01.2019 г.
гр. София