Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика”, за преподаване на учебните дисциплини: „Теория на управлението“, „Комуникационна и информационна съвместимост в обществените и корпоративните мрежи и системи“, „Архитектури и средства за описание на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната“ и „Методи и модели за изследване на комуникационните и информационните системи“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № СИ29-РД03-9/10.01.2019 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”. Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел. 92-26-675, 92-26-512.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 12/8.02.2019 г.

Дата на публикуване:
8.02.2019 г.
гр. София