Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили” – един.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-76/24.01.2019 г. на министъра на отбраната на Република България.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 02.05.2019 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 82, тел. 92-26-512.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 18/01.03.2019 г.

Дата на публикуване:
01.03.2019 г.
гр. София