Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология по научна специалност „История на България” за преподаване на учебните дисциплини „История на войните и военното дело” за нуждите на научна секция „Военна история и патриотично възпитание“ на институт „Перспективни изследвания за отбраната“ – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 12.06.2019 г.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № СИ29-РД03–51/08.03.2019 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски”.
По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицирана информация.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 576.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 31/12.04.2019 г.

Дата на публикуване:
12.04.2018 г.
гр. София