Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за извършване на научноизследователска дейност – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник” изтича на 28.08.2019 г. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № СИ29-РД03-133/04.06.2019 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски”. Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 02 92 26 675, 02 92 26 512.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 51/28.06.2019 г.

Дата на публикуване:
01.07.2019 г.
гр. София