Военна академия „Г. С. Раковски” – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” – един.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-460/16.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 28.08.2019 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Документи и справки – гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” 82, тел. 92-26-512.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 51/28.06.2019 г.

Дата на публикуване:
01.07.2019 г.
гр. София