Конкурс за заемане на академична длъжност “професор” в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната”) по учебните дисциплини „Основи на военната стратегия”, „Военна стратегия”, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана”, „Система за национална сигурност и управление при кризи” и „Гражданско-военно сътрудничество”, обявен в „Държавен вестник“, брой № 96/18.11.2014 г.

Кандидат: ПОЛКОВНИК ДОЦЕНТ ДОКТОР ВАЛЕРИ ВЕЛКОВ ИВАНОВ

Материали:

Резюме на научните трудове на полк. доц. д-р Валери Велков Иванов

Рецензии:

Професор д.н. Боян Кирилов Медникаров
Професор доктор Николай Димитров Слатински
Полковник доцент доктор Георги Димов Димов

Становища:

Професор доктор Георги Василев Камарашев
Професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова
Професор д.н. Георги Василев Бахчеванов
Полковник доцент доктор Красимир Стефанов Добрев

03.02.2015 г.
София