Конкурс за заемане на академична длъжност “главен асистент” за цивилен служител в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”, професионално направление “Национална сигурност”, научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, по учебните дисциплини: „Управление при извънредни ситуации“, „Защита на населението и критичната инфраструктура“, „Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации”, „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ и „Управление на сигурността и отбраната“ за нуждите на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” на факултет „Командно-щабен”, обявен в ДВ, бр. бр. 13/17.02.2015 г.

Кандидат: асистент доктор Даниела Трифонова Балева

Заповед на Началника на Военна академия „Г. С. Раковски”