Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност “главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.2. “Военно дело”, научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили” по учебните дисциплини “Военна стратегия”, “Отбранително-мобилизационна подготовка” и “Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси”, за нуждите на катедра “Военна стратегия” на факултет “Национална сигурност и отбрана” – 1 (едно) място.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в “Държавен вестник” изтича на 07.09.2015 г.

За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия “Г. С. Раковски”.

По отношение на кандидатите ще се извърши проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно чл. 45 от Закона за защита на класифицирана информация.

Документи и справки: София, бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 576.

 

Обявата е обнародвана в “Държавен вестник” бр. 51/07.07.2015 г.

 

Дата на публикуване:

07.07.2015 г.

гр. София