Конкурс за заемане на академична длъжност “доцент” за военнослужещ, за нуждите на научна секция „Стратегически и социални изследвания” на институт „Перспективни изследвания за отбраната” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, обявен в „Държавен вестник“, бр. 100/05.12.2014 г.

Кандидат: ПОЛКОВНИК ДОКТОР МАКСИМ ЛЮБЕНОВ КАРЕВ

Материали:

Резюме на научните трудове на полковник доктор Максим Любенов Карев

Рецензии:

Капитан І ранг професор д. с. н. Янцислав Вълчев Янакиев
Професор доктор Тилчо Колев Иванов

Становища:

Професор доктор Владко Мичов Иванов
Професор д. ик. н. Валентин Кръстев Станков
Професор д. н. Митко Русев Стойков
Полковник доцент доктор Нелко Петров Ненов
Доцент доктор Захарин Страхилов Марков

13.03.2015 г.

София