2010_Terror-176

Международният тероризъм в досиетата на ДС
Документален сборник

Йордан Баев

Документалният сборник обхваща периода 1969 – 1991 г. В него са включени 98 документи с обем от 461 страници. Голямата част от тях са на специализираните отдели на българското разузнаване и контраразузнаване, групирани в литерни дела и обектови разработки по линия „Международен тероризъм”. Подбраните документи са обособени в четири взаимно свързани раздели. Първият включва основни инструктивни документи, които дават светлина върху вътрешната организация на службите и тяхното преструктуриране предвид на новите задачи, свързани с оценките и борбата с международния тероризъм. Вторият раздел представя оперативно-аналитична информация за повече от 100 международни терористични организации. В третия раздел са включени документи за присъствието и активността на международни терористи на територията на България и предприетите ответни контратерористични действия през последното десетилетие на Студената война. Четвъртата част проследява международното сътрудничество в борбата с тероризма.