СЪДЪРЖАНИЕ

Политики, стратегии, лидерство

ПРОГНОЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЗЕРВА НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Стоян Стаматов
PROGNOSIS FOR DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN ARMED FORCES RESERVE
Stoyan Stamatov

5

ВОЕННИЯТ СЪВЕТ КЪМ НАЧАЛНИКА НА ОТБРАНАТА – ЕЛЕМЕНТ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ФАКТОР ОТ СИСТЕМАТА НА ИНТЕГРИРАНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Емил Люцканов
MILITARY COUNCIL TO THE CHIEF OF DEFENSE – ЕLEMENT OF THE INTEGRATED SYSTEM OF THE MINISTRY OF DEFENSE
Emil Lyutskanov

21

СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА НА ГЪРЦИЯ
Пламен Христов
SITUATION AND OUTLOOK FOR FINANCIAL AND ECONOMIC STATE OF GREECE
Plamen Hristov

29

ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА ПРИ ПЪРВИЯ КАБИНЕТ НА ГЕРХАРД ШРЬОДЕР – ДВОЙСТВЕНОСТ ИЛИ ЛИПСА НА СТРАТЕГИЯ
Фани Караджова
EUROPEAN SECURITY POLICY UNDER THE FIRST CABINET OF GERHARD SCHRÖDER – AMBIGUITY OR LACK OF STRATEGY
Fani Karadzhova

37

СТРАТЕГИЯТА НА ИДИЛ
Константин Казаков
THE STRATEGY OF ISIS
Konstantin Kazakov

48

ИДИЛ: В ТЪРСЕНЕ НА ОБЯСНЕНИЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ДЖИХАДИСТКИЯ ТЕРОРИЗЪМ
Явор Райчев
ISIS: SEARCHING FOR EXPLANATION OF THE POWER OF THE JIHAD INSPIRED TERRORISM
Yavor Raychev

54

Изследвания, анализи, прогнози

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯ – КАК ДА СЕ ПРОМЕНИМ ЗА УСПЕШНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
Иво Великов
INFORMATION EXCHANGE OR INFORMATION SECURITY – HOW TO CHANGE SUCCESSFULLY ESPECIALLY FOR COMBATING TERRORISM
Ivo Velikov

68

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Даниела Балева
HUMAN RESOURCES FOR PROTECTION OF THE POPULATION IN CASE OF A DISASTER
Daniela Baleva

78

ГОЛЕМИ ДАННИ (BIG DATA), ЗНАНИЯ, МЕТОДИКИ ЗА АНАЛИЗ
Димитър Каменов
BIG DATA, KNOWLEDGE, ANALYSIS METHODS
Dimitar Kamenov

86

СТРУКТУРЕН МОДЕЛ НА КОМАНДВАНЕТО НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ – ИСТОРИЧЕСКИ ОПИТ
Богдан Андреев
STRUCTURAL MODEL OF THE LAND FORCES COMMAND. A HISTORICAL REVIEW
Bogdan Andreev

98

Кампании и операции

РОЛЯТА НА ПОЛИЦИЯТА В СТАБИЛИЗИРАЩИТЕ ОПЕРАЦИИ
Георги Гайков
POLICE FUNCTIONS IN STABILIZATION OPERATIONS
Georgi Gaykov

106

Образование и квалификация

ОСОБЕНОСТИ НА КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 9.1. „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Стойко Стойков, Веселин Мадански
COMPETITIVE ENVIRONMENT SPECIFICS IN HIGHER EDUCATION IN THE SPHERE 9. SECURITY AND DEFENCE, PROFESSIONAL AREA 9.1. NATIONAL DEFENCE
Stoyko Stoykov, Veselin Madanski

112