СЪДЪРЖАНИЕ

Политики, стратегии, лидерство

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОТБРАНАТА
Цветан Цветков
INNOVATION STRATEGY IN DEFENCE SECTOR
Tsvetan Tsvetkov

5

Изследвания, анализи, прогнози

СИСТЕМАТА НА ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННАТА ПОДГОТОВКА И ПЛАНИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСИ ЗА ОТБРАНА В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ
Иван Карабашев
SYSTEM OF DEFENCE MOBILIZATION READINESS AND PLANNING OF CIVIL RESOURCES IN SUPPORT OF DEFENCE IN CONTEMPORARY CONDITIONS
Ivan Karabashev

17

КРАТЪК АНАЛИЗ НА НЯКОИ ИЗВЕСТНИ ФАКТИ ЗА ТЕРОРИЗМА В КОНТЕКСТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО МУ
Иво Великов
CONCISE ANALYSIS OF SOME WELL-KNOWN FACTS ON TERRORISM IN THE CONTEXT OF COMBATING IT
Ivo Velikov

28

Кампании и операции

НЕОБХОДИМОСТ ОТ РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОИНЖЕНЕРНИ СПОСОБНОСТИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ
Данаил Петев
NECESSITY FOR THE DEVELOPMENT OF MILITARY ENGINEER CAPABILITIES OF THE ARMED FORCES FOR CONSTRUCTING ELEMENTS OF THE INFRASTRUCTURE
Danail Petev

36

НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ОПЕРАЦИИТЕ
Благовест Иванов
TENDENCIES FOR THE ELABORATION OPERATIONS ASSESSMENT METODS
Blagovest Ivanov

44

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА БАТАЛЬОННИ БОЙНИ ГРУПИ ОТ СЪСТАВА НА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА
Георги Цветков
CHALLENGES BEHIND THE REALISATION OF THE PROJECT TO DEVELOP THE CAPABILITIES OF BATTALION BATTLE GROUPS FROM A MECHANIZED BRIGADE
Georgi Tzvetkov

55

Въоръжение и техника

УЛТРАЛЕКИТЕ И ЛЕКИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ В ИНТЕРЕС НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО
Владимир Недялков
ULTRALIGHT AND LIGHT AIRCRAFT IN SERVISE OF BULGARIAN ARMED FORCES AND THE SOCIETY
Vladimir Nedyalkov

67