СЪДЪРЖАНИЕ

Политики, стратегии, лидерство

ТЕНДЕНЦИИ В ГЛОБАЛНАТА ПРОМЯНА
Максим Карев
TRENDS IN GLOBAL CHANGE
Maksim Karev

7

ПРОЦЕСЪТ НА ДЪЛГОСРОЧНО ПЛАНИРАНЕ НА ОТБРАНАТА
Ганчо Душков
THE LONG TERM DEFENSE PLANNING PROCESS
Gancho Dushkov

13

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМНИЯ ПОДХОД ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Живко Михайлов
OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF SYSTEMIC APPROACH IN THE CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF LOGISTIC ORGANIZATIONAL STRUCTURES IN THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
Zhivko Mihaylov

19

ВОЕННОТО УПРАВЛЕНИЕ КАТО НАЙ-СТАРАТА И РАЗВИТА УПРАВЛЕНСКА ШКОЛА
Калин Калинов
MILITARY MANAGEMENT, THE OLDEST AND MOST ADVANCED MANAGEMENT SCHOOL
Kalin Kalinov

26

МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ВЕРИГА ЗА СНАБДЯВАНЕ В ОПЕРАЦИИ НА НАТО
Димитър Велчев
NATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT MODEL FOR NATO OPERATIONS
Dimitar Velchev

34

СПЕЦИФИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОРГАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВОЕННИТЕ СИСТЕМИ
Калин Калинов
PARTICULARITIES OF THE MILITARY SYSTEMS MANAGEMENT BODY
Kalin Kalinov

42

ПЛАНИРАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ
Никола Иванов
IT PROCESSES RISK AND CONTINUITY PLANNING AND MANAGEMENT
Nikola Ivanov

52

СПЕЦИФИКА НА УПРАВЛЕНСКАТА КОНФИГУРАЦИЯ КОМАНДИР – НАЧАЛНИК НА ЩАБА – ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР
Калин Калинов
PARTICULARITY OF THE MANAGEMENT CONFIGURATION: COMMANDER, CHIEF OF STAFF, DEPUTY COMMANDER
Kalin Kalinov

58

ВАРИАНТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФИКАСНОСТТА НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ
Тодор Калинов
WAYS FOR INCREASING OF THE BULGARIAN NAVY EFFICIENCY
Todor Kalinov

64

Изследвания, анализи, прогнози

ОЦЕНКА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ РОЛЯ И СПОСОБНОСТИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ХИБРИДНИ ЗАПЛАХИ
Митко Стойков
AN ASSESSMENT OF THE INSTITUTIONAL ROLE AND CAPABILITIES TO COUNTERING HYBRID THREATS
Mitko Stoykov

74

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КРИЗИСНИ И КОНФЛИКТНИ РАЙОНИ ПРИ ХИБРИДНИ ЗАПЛАХИ И КОНФЛИКТИ
Боти Видолов
TOPICAL PROBLEMS, CAUSED BY THE EVALUATION OF CRISIS AND CONFLICT AREAS UNDER HYBRID THREATS AND CONFLICTS
Boti Vidolov

95

РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВОСЪДИЕ
Ирина Миндова
RECENT DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE
Irina Mindova

103

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ С ЦЕЛ МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
Даниела Балева
FINANCIAL INSTRUMENTS OF THE EUROPEAN UNION FOR INTERNATIONAL COOPERATION FOR DISASTER PROTECTION
Daniela Baleva

112

БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Бисерка Будинова
BALANCED SCORED CARD – INDICATORS FOR EFFECTIVNESS AND DEFENCE PROGRAMMES EXECUTION IN BULGARIAN MINISTRY OF DEFENCE
Bisserka Boudinova

120

НАПРАВЛЕНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИ ОТ ФОРМИРОВАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИМПРОВИЗИРАНИ ВЗРИВНИ УСТРОЙСТВА
Данаил Петев
DIRECTIONS FOR CREATING AND DEVELOPPING CAPABILITIES OF THE UNITS OF THE BULGAIRAN ARMY FOR COUNTERING IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES
Danail Petev

140

АСПЕКТИ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ СЪВМЕСТНИ СЪЮЗНИ ВОДОЛАЗНИ ОПЕРАЦИИ
Димитър Велчев
HEALTH AND SAFETY ASPECTS DURING COMBINED JOINT DIVING OPERATIONS
Dimitar Velchev

149

КИБЕРСИГУРНОСТТА В МОРСКАТА ИНДУСТРИЯ
Георги Димитров, Йордан Сивков
CYBER SECURITY IN THE MARITIME INDUSTRY
Georgi Dimitrov, Yordan Sivkov

160

КИБЕРРИСКОВЕ И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ НА ИТ ПРОЦЕСИТЕ
Никола Иванов
CYBER RISKS AND IT PROCESSES CONTINUITY
Nikola Ivanov

170

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ ЧРЕЗ ОБЛАЧНО ОРИЕНТИРАНО МНОГОСТЕПЕННО УДОСТОВЕРЯВАНЕ В МРЕЖАТА
Георги Димитров
CLOUD-CENTRIC MULTILEVEL AUTHENTICATION FOR PUBLIC SAFETY COMMUNICATIONS
Georgi Dimitrov

180

ЕЛЕКТРОНЕН МОНИТОРИНГ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА
Николета Атанасова
ELECTRONIC MONITORING OF OFFENDERS
Nikoleta Atanasova

189

ОПИТ ЗА PEST АНАЛИЗ НА ТЕРОРИСТИЧНАТА СРЕДА
Веселина Стоичкова, Иво Великов
AN ATEMPT FOR PEST ANALYSIS OF THE TERRORISTIC ENVIRONMENT
Veselina Stoichkova, Ivo Velikov

197

ВРЕМЕВО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА НЕЛЕГАЛНАТА ИМИГРАЦИЯ КЪМ ЕВРОПА. ЗАПАДЕН БАЛКАНСКИ И ИЗТОЧЕН СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ МАРШРУТ
Анелия Атипова
TIME DIFFERENTIATION OF THE ILLEGAL IMMIGRATION TO EUROPE. WESTERN BALKAN AND EASTERN MEDITERRANEAN ROUTE
Anelia Atipova

203

Кампании и операции

ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОПЕРАЦИИТЕ ПОСРЕДСТВОМ НАМАЛЯВАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ПРИЧИНЯВАНЕ НА СМЪРТ
Емил Енев, Стефан Иванов
EVALUATION OF THE OPERATION’S EFFECTIVENESS THROUGH REDUCTION OF DEATH TOLL POSSIBILITY
Emil Enev, Stefan Ivanov

215

ОПЕРАЦИЯТА НА НАТО „ОБЕДИНЕН ЗАЩИТНИК“
Златко Иванов
NATO OPERATION “UNIFIED PROTECTOR”
Zlatko Ivanov

223

СЪВМЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПРИДВИЖВАНЕ ПРИ ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Георги Джурков
JOINT INITIATIVES FOR STRATEGIC MOVEMENT DURING EUROPEAN UNION’S MILITARY OPERATIONS
Georgi Dzhurkov

230

Въоръжение и техника

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ДОКУМЕНТООБОРОТА ПО РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, ИЗВЪРШВАНИ НА ВЪОРЪЖЕНИЕТО
Стамен Антонов
OPPORTUNITIES FOR AUTOMATION OF DOCUMENT FLOW OF WEAPON REPAIR AND RECOVERY
Stamen Antonov

239

ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ И БОЕПРИПАСИ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ СИЛИ ВЪВ ФОРМИРОВАНИЯТА НА БРИГАДА „ЛОГИСТИКА“
Иван Сотиров, Мирослав Ст. Димитров, Боян Петков
ACCEPTANCE AND STORAGE OF ARMAMENT AND AMMUNITIONS OF ALLIED FORCES IN LOGISTICS BRIGADE UNITS
Ivan Sotirov, Miroslav St. Dimitrov, Boyan Petkov

247

Книги

АВТОМАТИЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА БОЕН МЕНИДЖМЪНТ
Асен Кожухаров, Недко Димитров
THE INFORMATION SYSTEMS AND THEIR APPLICATION IN THE COMBAT MANAGEMENT
Asen Kozhuharov, Nedko Dimitrov

260