СЪДЪРЖАНИЕ

Политики, стратегии, лидерство

РАЗВИТИЕ НА ОПЕРАТИВНАТА СТРУКТУРА НА НАТО СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА
Груди Ангелов
POST COLD WAR NATO‘S OPERATIONAL STRUCTURE DEVELOPMENT
Grudi Angelov

5

Изследвания, анализи, прогнози

ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ДОХОДИ ОТ ТРУД В КОНТЕКСТА НА ЧОВЕШКАТА СИГУРНОСТ
Павел Ангелов
THE SO-CALLED LABOUR INCOME IN THE CONTEXT OF HUMAN SECURITY
Pavel Angelov

15

ЗНАЧЕНИЕТО НА ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ В ПОДГОТОВКАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ОТБРАНА НА СТРАНАТА
Петко Петков
THE IMPORTANCE OF MILITARY STRATEGIEC VIEWS IN THE PREPARATION OF POPULATION FOR THE DEFENSE OF THE COUNTRY
Petko Petkov

30

УПОТРЕБА НА СТРАТЕГИИ НА ПРИНУДИТЕЛНА ДИПЛОМАЦИЯ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН СЛЕД 2008 г.
Сияна Люцканова
THE IMPLEMENTATION OF COERCIVE DIPLOMACY STRATEGIES IN THE BLACK SEA REGION AFTER 2008
Siyana Lutzkanova

40

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ОФШОРНАТА ЕНЕРГОДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Тодор Димитров
THE LEGISLATION FOR PROTECTION OF OFFSHORE ENERGY INDUSTRY
Todor Dimitrov

47

ПАТРУЛИРАНЕТО КАТО ОСНОВНО ТАКТИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ НА КОРАБИТЕ ПРИ УЧАСТИЕ В СЪВРЕМЕННИ ОПЕРАЦИИ
Красимир Костадинов
PATROLLING AS MAIN TACTICAL ACTION IN THE MODERN NAVY OPERATIONS
Krasimir Kostadinov

54

ТЪМНАТА ТРИАДА И ЗАТВОРНИЧЕСКИТЕ ЛИДЕРИ
Емил Маджаров
THE DARK TRIAD AND PRISON LEADERS
Emil Madzharov

60

Кампании и операции

РОЛЯТА НА МЕХАНИЗМА ATHENA ВЪВ ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Георги Джурков
THE ROLE OF ATHENA MECHANISM IN MILITARY OPERATIONS OF EUROPEAN UNION
Georgi Dzhurkov

67