СЪДЪРЖАНИЕ

 

Политики, стратегии, лидерство

 

Приложение на историческия подход при изследване на националната мощ

Груди Ангелов, Боян Медникаров

9

THE HISTORICAL APPROACH IN THE EXAMINATION OF THE NATURE OF NATIONAL POWER

Grudi Angelov, Boyan Mednikarov

 

Изследвания, анализи, прогнози

 

Кoнцептуален модел за генериране на доверие в сектора за сигурност и отбрана на базата на имидж

Стоян Денчев, Мирияна Павлова

22

CONCEPTUAL MODEL FOR GENERATING TRUST IN THE SECURITY AND DEFENCE SECTOR BASED ON IMAGE

Stoyan Denchev, Miriyana Pavlova

 

Хибридните конфликти: заплаха за българската национална сигурност?

Искрен Иванов

26

THE HYBRID CONFLICTS: A THREAT FOR THE BULGARIAN NATIONAL SECURITY?

Iskren Ivanov

 

Новите антагонизми – асиметрични заплахи и тероризъм

Иво Великов

38

THE NEW ANTAGONISMS – ASYMETRYC TREATS AND TERRORISM

Ivo Velikov

 

Операции за влияние: механизъм на действие и противодействие

Димитър Димитров

46

INFLUENCE OPERATIONS: MECHANISM OF ACTION AND COUNTERACTION

Dimitar Dimitrov

 

Концепцията за възникваща зрелост в теорията на Джефри Арнет: същност, приложение и развитие

Ева Папазова

64

The Concept of Emerging Adulthood in Jeffrey Arnett’s Theory: Essence, Application and Development

Еva Papazova

 

Кампании и операции

 

Електронната война като елемент на информационните операции

Живко Желев

74

ELECTRONIC WARFARE AS INFORMATION OPERATION TOOL

Zhivko Zhelev

 

Военна история

 

Живот, отдаден на българската артилерия

Тодор Петров

86

A LIFE DEDICATED TO THE BULGARIAN ARTILLERY

Todor Petrov

 

Книги

 

ВОЕННА ЛОГИСТИКА

99

MILITARY LOGISTICS

 
 

Етичен кодекс на списание „Военен журнал“

106

Voenen zhurnal code of conduct

108

Изисквания за публикуване в списание „Военен журнал“

110

Requirements for publishing in Voenen zhurnal

111