СЪДЪРЖАНИЕ

 

ЗА НРАВСТВЕНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ВОЙНИКА (Първата статия в сп. „Военен журнал“, година I, книжка I, 1888)

9

 

Политики, стратегии, лидерство

 

НАТО ПОД НАТИСК
Любомир Монов

24

NATO UNDER PRESSURE
Lyubomir Monov

 

Изследвания, анализи, прогнози

КАК ДА ИЗГРАДИМ РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ПОУКИ ОТ ПРАКТИКАТА

Георги Цветков

34

HOW TO BUILD A WORKING LESSONS LEARNED SYSTEM?
Georgi Tsvetkov

ВЪЗМОЖНИ НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РАЗУЗНАВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ В ИНТЕРЕС НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
Мариан Нинов

55

POSSIBLE DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE INTELLIGENCE ACTIVITY IN NATIONAL SECURITY INTEREST
Marian Ninov

 

ОПИТЪТ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКИ КОРАБИ В МОРСКИ ОПЕРАЦИИ НА НАТО – БАЗА ЗА РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И СПОСОБНОСТИ
Красимир Костадинов

62

THE EXPERIENCE OF PARTICIPATION OF BULGARIAN SHIPS IN NATO‘S MARITIME OPERATIONS – A BASE FOR SKILLS AND CAPABILITIES DEVELOPMENT
Krasimir Kostadinov

 

Въоръжение и техника

 

ПРОБЛЕМИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Румен Пенчев

79

PROBLEMS IN THE OPERATION OF ROAD VEHICLES
Rumen Penchev

 

Военна история

 

140 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕМСКА ВОЙСКА
Тодор Петров

85

140 YEARS OF THE ESTABLISHMENT OF BULGARIAN LAND TROOPS
Todor Petrov

 

ФОРСИРАНЕ НА РЕКА ДУНАВ ОТ РУСКАТА АРМИЯ ПРИ СВИЩОВ
В РУСКО-ТУРСКАТА ВОЙНА 1877 – 1878 Г.
Калин Ранчев

94

DOUBLING OF THE DANUBE RIVER FROM RUSSIAN ARMY
IN SVISHTOV IN THE RUSSIAN-TURKISH WAR 1877-1878
Kalin Ranchev

 

Акценти

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ В СФЕРАТА НА ОТБРАНАТА И СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ НА НАТО
Стоян Марков

102

CHALLENGES IN IMPLEMENTING MEDIA COVERAGE IN NATO‘S DEFENSE AND STRATEGIC COMMUNICATIONS
Stoyan Markov

 

ВОЕННОТО ДОКУМЕНТАЛНО КИНО – ЕДНА МАГИЧЕСКА РЕАЛНОСТ
Мария Рачева

108

THE MILITARY DOCUMENTARY CINEMA – A MAGIC REALITY
Maria Racheva

 

Книги

 

ВОЕННА ЛОГИСТИКА

111

MILITARY LOGISTICS

Етичен кодекс на списание „Военен журнал“

122

Voenen zhurnal Code of Conduct

124

Изисквания за публикуване в списание „Военен журнал“

126

Requirements for publishing in Voenen zhurnal

127