СЪДЪРЖАНИЕ

 

Политики, стратегии, лидерство

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОДИ КЪМ ПРЕГЛЕД НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА
Груди Ангелов, Митко Стойков

5

STRATEGIC APPROACHES TO SECURITY AND DEFENCE REVIEW
Grudi Angelov, Mitko Stoykov

 

СИРИЙСКИЯТ КОНФЛИКТ И ВЪЗМОЖНИТЕ СЦЕНАРИИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТАБИЛНОСТ И МИР
Васил Станков

17

THE SYRIAN CONFLICT AND THE POSSIBLE SCENARIOS FOR ACHIEVING STABILITY AND PEACE
Vasil Stankov

 

ПОЛИТИКИ НА НАТО, СВЪРЗАНИ С ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ ЗА ВОЙСКИТЕ
Владимир Иринков

23

NATO’S POLICIES ON MILITARY ENERGY RESOURCES
Vladimir Irinkov

 

ОБЩАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПРЕДИ И СЛЕД БРЕКЗИТ
Фани Караджова

31

THE EU’S COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY – BEFORE AND AFTER BREXIT
Fani Karadzhov

 

STRATEGIC DETTERENCE IN THE CONTEXT OF THE CONTEMPORARY SECURITY ENVIRONMENT
Nikolay Nedyalkov

40

 

FORCE PLANNING IN ARMED FORCES
M.M. Rasulov

49

 

Изследвания, анализи, прогнози

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ И ДОКТРИНИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН ПРИ СЪВМЕСТНИ ОПЕРАЦИИ НА НАТО
Емил Ефтимов

54

APPLICATION OF CONCEPTS AND DOCTRINES OF HOST NATION SUPPORT DURING JOINT NATO LED OPERATIONS
Emil Eftimov

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМНИЯ ПОДХОД ПРИ ОЦЕНКА НА СРЕДАТА НА СИГУРНОСТ
Николай Урумов

61

SYSTEM APPROACH APPLICATION TO SECURITY ENVIRONMENT – ASSESSMENT
Nikolay Urumov

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОСТОЯННОТО СТРУКТУРИРАНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА СИГУРНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Галин Иванов, Живко Лавчев

68

THE CHALLENGES THAT PERMANENT STRUCTURED COOPERATION (PESCO) IS FACING IN THE FIELD OF SECURITY OF THE EUROPEAN UNION
Galin Ivanov, Zhivko Lavchev

 

ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТНИТЕ ВОЕННИ КОМПАНИИ И КОМПАНИИ ЗА СИГУРНОСТ В СЪВРЕМЕННИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Тотко Симеонов, Петър Стоилов

77

THE ACTIVITY OF PRIVATE MILITARY COMPANIES IN MODERN ARMED CONFLICTS – A CHALLENGE TO INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND NATIONAL LEGISLATION
Totko Simeonov, Peter Stoilov

 

ИЗСЛЕДВАНЕ ОПИТА НА БЪЛГАРСКИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ, УЧАСТВАЛИ В МИСИИ НА НАТО В АФГАНИСТАН
Максим Карев, Златко Иванов

90

EXPERIENCE EXAMINATION OF MILITARY SERVICEMEN IN NATO MISSIONS IN AFGHANISTAN
Maksim Karev, Zlatko Ivanov

 

УРОЦИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРОВЕДЕНО УЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ
Петър Димитров

105

LESSONS AND BEST PRACTICES FROM AN EXPERIMENTAL CRISIS RESPONSE OPERATIONS EXERCISE
Petar Dimitrov

 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ОФИЦЕРИТЕ – ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ“
Галин Иванов

119

CAREER DEVELOPMENT OF THE OFFICERS – PROFESSORS OF THE “G. S. RAKOVSKI” NATIONAL DEFENSE COLLEGE
Galin Ivanov

 

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕНОНОЩНАТА ДАЖБА ОТ ПРОДОВОЛСТВИЕ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ
Ивайло Ралев

133

METHODS TO ESTIMATE THE ENERGY REQUIREMENTS OF MILITARY PERSONNEL
Ivaylo Ralev

 

Кампании и операции

 

РАЗУЗНАВАТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ НА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ НА САЩ
Иво Великов, Антон Михайлов

141

INTELLIGENCE OPERATIONS OF US MILITARY POLICE
Ivo Velikov, Anton Mihaylov

 

Образование

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Боян Медникаров, Мирослав Цветков

170

CHALLENGES TO THE MILITARY EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
Boyan Mednikarov, Miroslav Tsvetkov

 

Военна история

 

140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И ГРАД СОПОТ. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ
Калин Ранчев

177

140 YEARS FROM THE RELEASE OF BULGARIA AND THE CITY OF SOPOT. APRIL UPRISING
Kalin Ranchev

 

Етичен кодекс на списание „Военен журнал“

186

Voenen zhurnal Code of Conduct

188

Изисквания за публикуване в списание „Военен журнал“

190

Requirements for publishing in Voenen zhurnal

191