Създаването на специалност “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” е породено от обективно нарастващите изисквания за формиране на експертиза, позволяваща адекватен отговор на съвременните заплахи и ефективно противодействие на тероризма. Целта на програмата е запълване на липсата от обучение конкретно насочено към изграждане на знания и умения покриващи интердисциплинарния характер в същността на радикализацията и тероризма като явления. Военна академия „Г.С.Раковски“ е акредитирана за обучение по специалността “Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” и в трите форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. От учебната 2017/2018 се предвижда обучение в задочна форма с продължителност 2 (две) години, което позволява придобиване на образователно квалификационна степен “магистър” в професионално направление “Национална сигурност”. Обучението се провежда с цел предоставяне на допълнителна, широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на специалисти, притежаващи висше образование и образователно-квалификационна степен ”бакалавър” или “магистър” по специалности извън областта на висше образование “Сигурност и отбрана”. Програмата за обучение е асемблирана около съвременните схващания за същността на тероризма, принципите и направленията за противодействие и причинно-следствените връзки между тях, системата от органи и организации за национална и международна сигурност, отбраната на страната, стратегиите за сигурност и отбрана, изграждането и развитието на въоръжените сили и мениджмънта на ресурсите за противодействие на тероризма, направления и подходи за превенция и реакция на радикализацията. По време на обучението студентите придобиват знания по същността и основните характеристики на тероризма, във всичките му форми, основните характеристики и признаци за радикализация, проблемите на международните организации за сигурност, политиката и стратегията за противодействие на тероризма, състоянието и функционирането на органите от системата на национална сигурност, теорията и практиката на управление при кризи и конфликти, мениджмънт на противодействието на радикализацията и стратегическото лидерство в сигурността и отбраната. Наред с това те усвояват технологията за анализ на асиметричните заплахи, влияещите външни и вътрешни фактори, при които се изгражда и реализира съвременната система за сигурност, в национален и международен формат. Систематизират се знанията относно методологията за планиране и организиране на антитерористичната дейност и оценка на риска. В обучението се разкриват и технологичното състояние, както и перспективите за развитие на системите за планиране, ръководство, командване и управление в сферата на националната сигурност и отбрана. В процеса на обучение се придобиват компетентности за прилагане на добрите практики за анализ и оценка на риска от терористични действия, отчитайки въздействието на глобалните, европейските, регионалните и националните процеси върху националната сигурност, както и моделите и сценариите за развитие на външната среда за сигурност и влиянието й върху националната сигурност. Развиват се способности за идентифициране и анализиране на проблеми, свързани със сигурността и отбраната, новите рискове и заплахи в средата за сигурност, вземането на управленски решения в условията на априорна неопределеност, при времеви и ресурсен дефицит. Усъвършенстват се уменията на обучаемите за предприемане на гъвкави и адаптивни действия, лидерски умения и работа в екип, и прилагане на тактики, техники и процедури при противодействието на тероризма, както и използване на формированията и структурите от системата за сигурност в страната и извън нея. В процеса на обучението е предвидено участие в научни конференции, посещения в конкретни обекти, даващи възможност на обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните елементи от система за сигурност.

Учебен план

Анотация на специалността

Подсайт на специалността

 

  • Специалност „Психология в сигурността и отбраната“

Магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ е нова за Военната академия. Тя е акредитирана от НАОА с протокол №8 от 22.05.2017 г.

Магистърската програма е разработена с цел подготовка на специалисти, притежаващи висше образование (образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по психология или друга специалност) чрез усвояване на знания и развиване на умения и компетентности, необходими в работата на психолога от сектора за сигурност и отбрана.

Подготовката по специалността се основава на съвременните схващания за ефективно управление на психологическото осигуряване и психологическата подготовка в структурите за национална сигурност и отбрана.

Обучението по специалността е изградено върху богата теоретична база и обобщаване на добрите практики в НАТО в областта на военната психология, както и върху съвременните теоретични и функционални постижения на науката психология в разбирането на взаимната обусловеност „личност – среда – дейност“ и нейното отражение върху функционирането на човека, организацията и обществото. Обучението следва модела на компетентностно и проблемно ориентирания подход, като по този начин осигурява фундаментални знания, обвързани с приложимостта им в практиката и подпомага професионалното профилиране на магистрите психолози.

Форми и срок на обучение:

Обучението на студенти започва от учебната 2017/2018 година – в задочна форма, с две години срок на обучение (4 семестъра).

Освен в задочна е предвидено обучението да се осъществява в редовна (1 година и 4 месеца – 3 семестъра) и дистанционна (2 години – 4 семестъра) форма на обучение.

Задължителните учебни дисциплини според учебния план на магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ са: „Психология на личността“, „Социална психология“, „Трудова и организационна психология“, „Национална и международна сигурност“, „Основи на военното дело“, „Феноменология на екипите във военна среда“, „Лидерство в армията“, „Структури в националната сигурност и отбраната“, „Управление на човешките ресурси във военната организация“, „Масово поведение в критични ситуации“, „Управление на стреса“, „Психологическо осигуряване на формированията в сигурността и отбраната“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“, „Психологическо изследване във военна среда“, „Психология на влиянието и вземането на решение“, „Клинична психология“, „Психологическо консултиране във военната организация“.

Перспективи за реализация:

Завършилите програмата получават образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Психология в сигурността и отбраната“ от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки.

С придобитите знания, умения и компетентности успешно изпълнилите учебния план магистри могат да заемат длъжности в сектора за сигурност и отбрана, изискващи специализирана подготовка в областта на психологията.

Катедра „Психология и лидерство“ е част от факултет „Национална сигурност и отбрана“.

В състава на катедрата работят преподаватели в професионалните направления: 3.2. Психология (Военна психология), 3.5. Обществени комуникации и информационни науки и 9.1. Национална сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство).

Изучаването на военна психология има многогодишна традиция в катедрата, която работи със слушатели и студенти от различни професионални направления. Акредитирана е докторска програма по „Военна психология“, в която се подготвят докторанти в редовна, задочна форма и чрез самостоятелна подготовка.

Преподавателите по психология в катедрата са възпитаници и последователи на школата по военна психология, създадена в Академията. От преподавателите в катедрата в областта на психологията работят: двама професори, доктори на науките; трима доценти, доктори по психология; един асистент, доктор по психология.

С цел осигуряване високо качество на професионалната подготовка на студентите от магистърската програма „Психология в сигурността и отбраната“ е предвидено привличането на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“, Института за изследване на населението и човека към БАН, Нов български университет, Академията на МВР, както и на водещи специалисти от практиката (Научноприложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина – ВМА, Център по психично здраве и превенция – ВМА, Клиника по психиатрия – ВМА, Институт по психология – МВР, експерти психолози от видовете въоръжени сили).

Катедрата е изградила през годините професионални и колегиални отношения с психолозите от сектора за сигурност и отбрана.

По този начин Академията се утвърждава като средище, в което колегията получава възможността за образование, професионално развитие и обмен на научни идеи, които се реализират в практиката.

Учебен план

Квалификационна характеристика