ОБЯВА

Военна академия „Г. С. Раковски”- гр. София обявява конкурси за обучение на военнослужещи в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през 2019 г.

Изисквания и необходими документи – заповеди на министъра на отбраната на Република България №№ ОХ-539/02.07.2018 г. и ОХ-597/20.07.2018 г.

Обявата е публикувана в брой 65 от 7.08.2018 г. на Държавен вестник.

Срок за подаване на документите – до 20.11.2018 г.

За допълнителна информация: тел. 92-26-514; 92-26-512.