ОБЯВА

Военна академия „Г. С. Раковски”- гр. София обявява конкурс за обучение на военнослужещ в редовна форма на докторантура за придобиване на образователна и научна степен „доктор” през 2018 г.

Изисквания и необходими документи – заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-512/31.05.2017 г.

Обявата е публикувана в брой 51 от 27.06.2017 г. на Държавен вестник.

Срок за подаване на документите – до 20.11.2017 г.

Препис от заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ № СИ29-РД03-277/23.11.2017 г. относно организиране и провеждане на конкурсни изпити с кандидатите за обучение в редовна форма на докторантура през 2018 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“.

За допълнителна информация: тел. 92-26-512; 92-26-576.