С Ъ О Б Щ Е Н И Е

От 12.03.2018 г. до 22.03.2018 г.

във Военна академия „Г. С. Раковски”

 ще се проведе курс „Методика на научните изследвания”

за докторанти

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КУРСА:

 • чл. 70, ал. 1 от Закона за висшето образование;
 • чл. 197, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • чл. 113 и чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
 • чл. 14, ал.1, т.2.от Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България;
 • чл. 46, т.2 от Правилника за развитие на академичния състав във Военна академия „Г. С. Раковски”;
 • заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски” № СИ29-РД03-27/05.02.2018 г. за организиране на курса.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 1. Курсът „Методика на научните изследвания” ще започне в 08.30 ч. на 12.03.2018 г. Сборен пункт – в градинката пред учебния корпус.
 2. Курсът е задължителен за всички докторанти на Военна академия „Г. С. Раковски”.
 3. Курсът може да бъде посетен и от външни за Военна академия докторанти, за които е определена такса от 100 (сто) лева на участник, която се заплаща по банков път в срок до 08.03.2018 г.

Банкова сметка:

БНБ – Централно управление, София, IBAN – BG40BNBG96613100152401, BIC – BNBGBGSD

 1. Всички докторанти, присъстващи на курса, ще бъдат зачислени със заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски”.
 2. Курсът „Методика на научните изследвания” ще завърши с изпит, който ще бъде проведен на 22.03.2018 г.
 3. На всеки докторант, завършил успешно курса, ще бъде издадено удостоверение и копие на протокола от изпита.
 4. Присъствието на обучаемите е за сметка на полагащия се допълнителен платен отпуск за кандидатстване и обучение във висши училища.
 5. Финансовите разходи за времето на обучението (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на обучаемите.
 6. Участниците в курса да носят задължително копие на дипломата си за образователно-квалификационна степен „магистър” с оригинал за сверка.

За връзка:

Началник на сектор „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти” – Валентина Димитрова, тел. 02/92 26 512;

Главен експерт в сектор „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти” – Снежана Инкова, тел. 02/92 26 576.