График за провеждане на сесия „Пролет 2018″

В изпълнение на глава ІІІ, т.3 от заповед № ОХ-620/08.08.2016г. на министъра на отбраната на Република България, Ви уведомяваме, че на 7 март 2018г. от 09:00 часа във ВА ,,Г. С. Раковски”, департамент ,,Езиково обучение” ще се проведе тест ALCPT.
Крайният срок за подаване на рапорти/заявления е на 16 февруари 2018г.

График за провеждане на тест ALCPT на 7 март 2018г.

За справки: тел. 92/26587 – ц. сл. Мария Павлова